Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Regulamin Biegu Julianów na 5

bieg

                                           1) Cele imprezy:

 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Łodzi.
 • Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w Łodzi.
 • Promocja Parku Julianowskiego jako miejsca aktywnego spędzania czasu.
 • Promocja XXX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ulicy Sowińskiego 50/56.
 • Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych.

 

2) Organizator:

 • XXX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

 

3) Termin i miejsce:

 • Bieg odbędzie się w sobotę 04 czerwca 2023 roku.
 • Start Biegu głównego (5km) g.12.00 w Parku Julianowskim
 • Start biegów w poszczególnych kategoriach:

7-9 lat (roczniki 2016-2014) dystans 300 metrów – godzina 10:40

10-12 lat (roczniki 2013 – 2011) dystans 500 metrów – godzina 11:00

13-15 lat (roczniki 2010 – 2008) dystans 800 metrów – godzina 11:20

 

 

4)  Biuro zawodów, depozyt, toalety dostępne dla uczestników biegu w budynku XXX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Sowińskiego 50/56.

Biuro zawodów czynne od godz. 8.30 , wydawanie numerów dla biegów Szkół
Podstawowych do godz. 10.00, w biegu głównym do godz. 11.30.

5) Trasa i dystans:

 • Trasa wyznaczona będzie w Parku Julianowskim – szczegółowa mapka zostanie opublikowana na stronie: liceumnasowinskiego.pl 
 • Bieg Julianów na 5 – 5 km.
 • Biegi dziecięce i młodzieżowe na dystansach 800, 500 i 300 m
 • Zawodników startujących w biegu głównym obowiązuje limit czasu 60 minut. Po upływie tego czasu zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia nr startowego.

6)Warunki uczestnictwa:

 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
 • Limit uczestników w II Biegu Julianów na 5 wynosi 200 zawodników, 150 dla biegu głównego i 50 dla biegów dziecięcych.
 • W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 04 czerwca 2023 roku ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych – oświadczenie znajdować się będzie na stronie liceumnasowinskiego.pl w zakładce Julianów na 5. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów i podczas trwania zawodów.
 • Weryfikacja zawodników niepełnoletnich odbędzie się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
 • Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
 • Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.
 • Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 • Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed biegiem i w jego trakcie przekazywać wszelkie informacje przez system nagłaśniający, w związku z czym zalecane jest nieużywanie własnych urządzeń elektronicznych ze słuchawkami, aby słyszeć komunikaty Organizatora i sędziego głównego.

7) Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie liceumnasowinskiego.pl , w zakładce Julianów na 5.
 • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała darowizny na działalność statutową Rady Rodziców. W momencie zgłoszenia i wpłacenia darowizny przez 200 osób lista startowa zostaje zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości , przedstawicieli sponsorów.
 • Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 3 dni dokonać wpłaty darowizny. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.
 • Termin zgłoszeń internetowych upływa w dniu 30 maja 2023 lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
 • Zapisy do biegów młodzieżowych i dziecięcych odbędą się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej liceumnasowinskiego.pl w zakładce Julianów na 5.
 • Rodzic/opiekun zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.
 • Odsprzedaż Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

8)Wpłata darowizny:

 • Wysokość darowizny na działalność statutową Rady Rodziców przy XXX LO wynosi 30 PLN dla zawodników w biegu głównym. W kategoriach dziecięcych darowizna wynosi 10 PLN.
 • Darowiznę należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.
 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy wpłacić darowiznę.
 • Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 • Wpłata darowizny następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 • Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali wpłaty darowizny.
 • Za dzień wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 • Wpłata darowizny w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Istnieje możliwość przeniesienia pakietu startowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2023 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia pakietu zamieszczonego na stronie zapisy.inessport.pl i wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 10,00 zł.
 • W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.
 • Wpłata darowizny jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
 • Organizator nie wystawia faktury za wpłaconą darowiznę
 • Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje następujące świadczenia:
 • Numer startowy plus cztery agrafki.
 • Pakiet startowy(woda mineralna, napój).
 • Woda mineralna, kawa, herbata i słodki poczęstunek po biegu w budynku XXX Liceum Ogólnokształcącego , ul. Sowińskiego 50/56.
 • Medal okolicznościowy na mecie biegu.

9)Pomiar czasu:

 • Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do sznurówki buta. Brak numeru startowego oraz prawidłowo zamocowanego chipa przy sznurówce buta będzie równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.
 • Zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa po biegu.
 • Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.
 • Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

10) Klasyfikacje w Biegu Julianów na 5:

 • Kategoria Open kobiety i mężczyźni.
 • Kategoria młodzieżowa kobiety i mężczyźni.
 • W kategoriach wiekowych:
 • 2014/2016 - K/M
 • 2011/2013- K/M
 • 2010/2008– K/M

11) Nagrody w Biegu Julianów na 5 :

 • za miejsca I – III w kategorii biegu głównego kobiet i mężczyzn – statuetka i upominki od sponsorów.
 • za miejsca I – III w klasyfikacji chłopców i dziewczynek,kategoria 13-15 lat, statuetka i upominki od sponsorów.
 • Za miejsca I-III , pozostałe kategorie dziecięce - upominki od sponsorów.

12)Postanowienia końcowe:

 • Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
 • Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
 • Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.
 • Uczestnicy Biegu Julianów na 5 zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu Julianów na 5, natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.
 • Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.
 • Organizator zapewnia szatnie, toalety oraz depozyt w budynku XXX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Sowińskiego 50/56.
 • Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 • Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu 30 min. od ukończenia zmagań przez zawodnika.
 • Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Wszystkich zawodników startujących w Biegu Julianów na 5 obowiązuje niniejszy regulamin.
 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
 • Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Biegu Julianów na 5, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. Bieg Julianów na 5 – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
 • Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
 • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.
 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub częściowo za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości, bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.