Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Regulamin Biegu Julianów na 5

bieg

                                           1) Cele imprezy:

 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Łodzi.
 • Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w Łodzi.
 • Promocja Parku Julianowskiego jako miejsca aktywnego spędzania czasu.
 • Promocja XXX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ulicy Sowińskiego 50/56.
 • Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych.

 

2) Organizator:

 • XXX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

 

3) Termin i miejsce:

 • Bieg odbędzie się w niedzielę 04 czerwca 2023 roku.
 • Start Biegu głównego (5km) g.12.00 w Parku Julianowskim
 • Start biegów w poszczególnych kategoriach:

7-9 lat (roczniki 2016-2014) dystans 300 metrów – godzina 10:40

10-12 lat (roczniki 2013 – 2011) dystans 500 metrów – godzina 11:00

13-15 lat (roczniki 2010 – 2008) dystans 800 metrów – godzina 11:20

 

 

4)  Biuro zawodów, depozyt, toalety dostępne dla uczestników biegu w budynku XXX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Sowińskiego 50/56.

Biuro zawodów czynne od godz. 8.30 , wydawanie numerów dla biegów Szkół
Podstawowych do godz. 10.00, w biegu głównym do godz. 11.30.

5) Trasa i dystans:

 • Trasa wyznaczona będzie w Parku Julianowskim – szczegółowa mapka zostanie opublikowana na stronie: liceumnasowinskiego.pl 
 • Bieg Julianów na 5 – 5 km.
 • Biegi dziecięce i młodzieżowe na dystansach 800, 500 i 300 m
 • Zawodników startujących w biegu głównym obowiązuje limit czasu 60 minut. Po upływie tego czasu zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia nr startowego.

6)Warunki uczestnictwa:

 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
 • Limit uczestników w II Biegu Julianów na 5 wynosi 200 zawodników, 150 dla biegu głównego i 50 dla biegów dziecięcych.
 • W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 04 czerwca 2023 roku ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych – oświadczenie znajdować się będzie na stronie liceumnasowinskiego.pl w zakładce Julianów na 5. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów i podczas trwania zawodów.
 • Weryfikacja zawodników niepełnoletnich odbędzie się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
 • Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
 • Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.
 • Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 • Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed biegiem i w jego trakcie przekazywać wszelkie informacje przez system nagłaśniający, w związku z czym zalecane jest nieużywanie własnych urządzeń elektronicznych ze słuchawkami, aby słyszeć komunikaty Organizatora i sędziego głównego.

7) Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie liceumnasowinskiego.pl , w zakładce Julianów na 5.
 • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała darowizny na działalność statutową Rady Rodziców. W momencie zgłoszenia i wpłacenia darowizny przez 200 osób lista startowa zostaje zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości , przedstawicieli sponsorów.
 • Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 3 dni dokonać wpłaty darowizny. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.
 • Termin zgłoszeń internetowych upływa w dniu 30 maja 2023 lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
 • Zapisy do biegów młodzieżowych i dziecięcych odbędą się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej liceumnasowinskiego.pl w zakładce Julianów na 5.
 • Rodzic/opiekun zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.
 • Odsprzedaż Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

8)Wpłata darowizny:

 • Wysokość darowizny na działalność statutową Rady Rodziców przy XXX LO wynosi 30 PLN dla zawodników w biegu głównym. W kategoriach dziecięcych darowizna wynosi 10 PLN.
 • Darowiznę należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.
 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy wpłacić darowiznę.
 • Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 • Wpłata darowizny następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 • Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali wpłaty darowizny.
 • Za dzień wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 • Wpłata darowizny w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Istnieje możliwość przeniesienia pakietu startowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2023 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia pakietu zamieszczonego na stronie zapisy.inessport.pl i wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 10,00 zł.
 • W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.
 • Wpłata darowizny jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
 • Organizator nie wystawia faktury za wpłaconą darowiznę
 • Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje następujące świadczenia:
 • Numer startowy plus cztery agrafki.
 • Pakiet startowy(woda mineralna, napój).
 • Woda mineralna, kawa, herbata i słodki poczęstunek po biegu w budynku XXX Liceum Ogólnokształcącego , ul. Sowińskiego 50/56.
 • Medal okolicznościowy na mecie biegu.

9)Pomiar czasu:

 • Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do sznurówki buta. Brak numeru startowego oraz prawidłowo zamocowanego chipa przy sznurówce buta będzie równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.
 • Zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa po biegu.
 • Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.
 • Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

10) Klasyfikacje w Biegu Julianów na 5:

 • Kategoria Open kobiety i mężczyźni.
 • Kategoria młodzieżowa kobiety i mężczyźni.
 • W kategoriach wiekowych:
 • 2014/2016 - K/M
 • 2011/2013- K/M
 • 2010/2008– K/M

11) Nagrody w Biegu Julianów na 5 :

 • za miejsca I – III w kategorii biegu głównego kobiet i mężczyzn – statuetka i upominki od sponsorów.
 • za miejsca I – III w klasyfikacji chłopców i dziewczynek,kategoria 13-15 lat, statuetka i upominki od sponsorów.
 • Za miejsca I-III , pozostałe kategorie dziecięce - upominki od sponsorów.

12)Postanowienia końcowe:

 • Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
 • Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
 • Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.
 • Uczestnicy Biegu Julianów na 5 zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu Julianów na 5, natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.
 • Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.
 • Organizator zapewnia szatnie, toalety oraz depozyt w budynku XXX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Sowińskiego 50/56.
 • Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 • Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu 30 min. od ukończenia zmagań przez zawodnika.
 • Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Wszystkich zawodników startujących w Biegu Julianów na 5 obowiązuje niniejszy regulamin.
 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
 • Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Biegu Julianów na 5, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. Bieg Julianów na 5 – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
 • Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
 • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.
 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub częściowo za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości, bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.