Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacje / Інформація

Organami szkoły są:

 

 1. Dyrektor szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Samorząd Uczniowski
 4. Rada Rodziców

Адміністрацією школи є:

 

1. Директор школи
2. Педагогічна рада
3. Учнівське самоврядування
4. Батьківська рада

Sposoby załatwiania spraw

 

 • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
 • Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie.
 • Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 -16.00.
 • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
 • Wszystkie sprawy wpływające przekazywane są Dyrektorowi Szkoły na bieżąco.
 • Dyrektor podejmuje decyzje o kolejności i sposobie ich załatwiania.

Способи виконання завдань

 

• Офіс школи надає детальну інформацію про те, як вирішити питання.

• Кореспонденцію можна доставити особисто, поштою або в електронному вигляді.

• Канцелярія школи приймає заяви, заяви та листи від абітурієнтів з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.00.

• Справи розглядаються в порядку та строки відповідно до Кодексу адміністративного судочинства.

• Про всі вхідні справи постійно доповідають директору школи.

• Директор приймає рішення про порядок і спосіб роботи з ними.


Ponadto sekretariat wykonuje:

 

 • Zapisy oraz wypisy uczniów,
 • Wydaje legitymacje,
 • Wydaje zaświadczenia,
 • Wydaje duplikaty legitymacji oraz duplikaty innych dokumentów. Osoba starająca się o duplikat danego dokumentu powinna złożyć w sekretariacie szkoły stosowne podanie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt wydawania duplikatów jest odpłatny.

Крім того, секретаріат виконує:

 

• Зарахування та зарахування студентів,

• Видає ID-картки,

• Видає сертифікати,

• Видає дублікати посвідчень та дублікатів інших документів. Особа, яка претендує на отримання дубліката даного документа, повинна подати відповідну заяву до канцелярії школи.

Відповідно до чинних нормативних документів вартість видачі дублікатів є оплачуваною.


Oddziały przygotowawcze w szkołach ponadpodstawowych

Miasto Łódź w swojej ofercie edukacyjnej posiada oddziały przygotowawcze dla młodzieży z Ukrainy. W bezpłatnych liceach, jednym technikum i jednej szkole branżowej otwierane są oddziały, w których poza kształceniem ogólnym (i w zawodzie w technikum i branżowej szkole) zwiększona zostaje liczba godzin języka polskiego jako obcego, aby uczniowie mogli nauczyć się języka polskiego. Zajęcia odbywają się w języku polskim. W szkole zatrudniona jest osoba znająca język ukraiński, aby pomóc uczniom i ich rodzicom oraz opiekunom zaaklimatyzować się w polskim systemie edukacji. Nauka w liceum trwa cztery lata i kończy się egzaminem maturalnym, którego zdanie jest niezbędne do podjęcia studiów. Nauka w technikum trwa 5 lat a uczniowie w trakcie nauki zdają egzaminy zawodowe (w zawodzie technik architektury krajobrazu lub technik usług fryzjerskich). Technikum również kończy się egzaminem maturalnym niezbędnym do podjęcia studiów. W branżowej szkole nauka trwa trzy lata (w zawodach logistyk-magazynier oraz fotograf) i kończy się egzaminem zawodowym. Uczniowie tej szkoły odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy.

Więcej informacji udzielają szkoły zaznaczone na mapie:

https://goo.gl/maps/J4x9X89pypuqCWW89

ПІДГОТОВЧІ ВІДДІЛЕННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ

Місто Лодзь у своїй освітній пропозиції має підготовчі відділення для молоді з України. У безкоштовних ліцеях, одному технікумі і одній професійній школі відкриваються відділи, на яких, крім загальноосвітніх предметів (і професійних в технікумах), збільшено кількість годин польської мови як іноземної,для того щоб учні могли вивчати польську. Заняття проводяться польською мовою. У школі працює людина, яка знає українську мову, щоб допомогти учням, їх батькам та опікунам адаптуватися до польської системи освіти. Навчання в ліцеї триває чотири роки і завершується іспитом на атестат зрілості, складання якого необхідне для початку навчання в університеті. Ліцей не надає професії (як старша школа в Україні). Навчання в технікумі триває 5 років. Під час навчання учні здають професійні іспити (за професією технік ландшафтно-паркового мистецтва або технік-перукар). Навчання в технікумі також закінчується іспитом на атестат зрілості, необхідним для вступу в університет. У професійній школі навчання триває три роки (за професіями логіст-складщик і фотограф) і завершується фаховим іспитом. Учні цієї школи проходять практику на виробництві.

За додатковою інформацією звертайтеся до шкіл, які позначено на карті:

https://goo.gl/maps/J4x9X89pypuqCWW89


Pomoc materialna dla uczniów, którzy przyjechali z Ukrainy

 1. Dyrektor szkoły, który przyjął do swojej placówki dziecko, które przyjechało do Łodzi z Ukrainy może wnioskować o pomoc materialną dla tego dziecka w formie:
 • zasiłku szkolnego
 • stypendium szkolnego
 1. Wniosek o pomoc w formie zasiłku szkolnegonależy złożyć do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodziprzy ul. Krzemienieckiej 2b najpóźniej do dnia 23 kwietnia br.(tj. 2 miesiące po wystąpieniu zdarzenia losowego) .Maksymalna kwota zasiłku wynosi 620,00 zł ;
 2. Wniosek o pomoc w formie stypendium szkolnegomożna składać do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodziprzy ul. Krzemienieckiej 2b w ciągu roku szkolnego– warunkiem jest trudna sytuacja materialna rodziny (tj. dochód na 1 członka rodziny nie może przekraczać 600 zł netto).
 • minimalna – kwota stypendium wynosi 124,00 złmiesięcznie
 • maksymalna kwota stypendium wynosi 248,00 złmiesięcznie
 1. Wnioski mogą składać także rodzice uczniów/opiekunowie prawni pod warunkiem, że posiadają konto bankowe w jednym z polskich banków
 2. Jako poświadczenie wysokości dochodu (lub jego braku) wystarczające jest złożenie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego/dyrektora szkoły. Oświadczenie powinno być złożone  w języku polskim

 

матеріальна допомога учням, які приїхали з України

1/ Директор школи, який прийняв дитину з України до свого закладу, може подати заявуна отримання матеріальної допомоги на цю дитину у вигляді:

- шкільного дофінансування;

- шкільної стипендії;

2/ Заяву про допомогу у вигляді шкільного дофінансування необхідно подати до відділу освіти за адресою вул. Кшеменецька 2б не пізніше 23 квітня цього року. Максимальний розмір дофінансування становить  620,00 зл;

3/ Заява про надання допомоги у вигляді шкільної стипендії може бути подана протягом навчального року – за умови важкого матеріального становища сім’ї (дохід на 1 члена сім'ї не може перевищувати 600 злотих нетто ).

 • мінімальна розмір стипендії становить124,00 зл в місяць
 • максимальний розмір стипендії становить248,00 зл в місяць

4/ Заявки також можуть подавати батьки учнів – за умови наявності банківського рахунку в одному з польських банків;

5/ Як підтвердження розміру доходу (або його відсутності) достатньо подати декларацію батьків/законного опікуна/директора школи. Декларація повинна бути складена польською мовою;